ประเภท (Inventory) ในคงคลังแบบ (Activity Based Costing) หมายถึง การจัดแบ่ง () โดยแบ่งออกตามมูลค่า () ของสินค้าชนิดนั้นๆ โดย

  • สินค้าคงคลังประเภท A นั้นจะมีในปริมาณที่น้อยมักไม่เกิน 10 %ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่จะมีมูลค่ากว่า 80 % ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด
  • สินค้าคงคลังประเภท B มักมีปริมาณประมาณ 20 %ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่มีมูลค่าประมาณ 20 % ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด
  • สินค้าคงคลังประเภท C มักมีปริมาณกว่า 80 %ของสินค้าคงคลังทั้งหมด แต่จะมีมูลค่าไม่ถึง 10 % ของราคาสินค้าคงคลังทั้งหมด

จำแนกระดับชั้น ABC (Activity Based Costing) จัดการในแต่ละชั้นได้ ดังนี้

  • A ควบคุมอย่างเข้มงวดมาก การควบคุมจึงควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องและต้องเก็บ ของไว้ในที่ปลอดภัย ในด้านก็ควรหาผู้ขายไว้หลายรายเพื่อลดจากการขาดแคลนสินค้าและสามารถเจรจาต่อรองราคาได้
  • B ควบคุมอย่างเข้มงวดปานกลาง การตรวจนับจำนวนจริงก็ทำเช่นเดียวกับ A แต่ความถี่น้อยกว่า (เช่น ทุกสิ้นเดือน) และการควบคุม B จึงควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับ A
  • C ไม่มีการจดบันทึกหรือมีก็เพียงเล็กน้อย สินค้าคงคลังประเภทนี้จะวางให้หยิบใช้ได้ตามสะดวก เนื่องจากเป็นของราคาถูกและปริมาณมากจะเห็นได้ว่าการนำ ABC เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากในการนำมาใช้บริหารจัดการคลังสินค้า นั้น เพราะช่วยทำให้มองเห็นถึงต้นทุนที่เสียเปล่าที่อาจจะเกิดขึ้น

ปัจจุบันนี้ หรือโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้าในระดับสูงจะมี ฟังก์ชั่น ABC มาให้ด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้นหมายเลขชิ้นส่วน ราคาต่อหน่วย และการใช้งาน