ประเภทของการขนส่ง (Transport) คืออะไร ?


()  : การขนส่งสามารถจำแนกประเภทได้หลายประเภท ดังนี้

จำแนกตามลักษณะของกฎหมายไทย ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2522

  • 1. การขนส่งส่วนบุคคล คือ การขนส่งเพื่อธุรกิจการค้าของตนเองด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า 1,600 กิโลกรัม
  • 2. การรับจัดการขนส่ง คือ การรับจ้างรวบรวมคน สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ทำการขนส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในความรับผิดชอบของผู้จัดการขนส่ง
  • 3. การขนส่งประจำทาง คือ การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด
  • 4. การขนส่งไม่ประจำทาง คือ การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่กำหนดเส้นทาง
  • 5. การขนส่งระหว่างจังหวัด คือ การขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งส่วนบุคคล ที่ทำการขนส่งระหว่างจังหวัด
  • 6. การขนส่งระหว่างประเทศ คือ การขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งส่วนบุคคล ที่ทำการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
  • 7. การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก คือ การขนส่งคน สิ่งที่มีชีวิต สิ่งของ เพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดด้วยรถ โดยน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...