fbpx

ประเภทของการขนส่ง (Transport) คืออะไร ?


()  : การขนส่งสามารถจำแนกประเภทได้หลายประเภท ดังนี้

จำแนกตามลักษณะของกฎหมายไทย ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2522

 • 1. การขนส่งส่วนบุคคล คือ การขนส่งเพื่อธุรกิจการค้าของตนเองด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า 1,600 กิโลกรัม
 • 2. การรับจัดการขนส่ง คือ การรับจ้างรวบรวมคน สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ทำการขนส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในความรับผิดชอบของผู้จัดการขนส่ง
 • 3. การขนส่งประจำทาง คือ การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด
 • 4. การขนส่งไม่ประจำทาง คือ การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่กำหนดเส้นทาง
 • 5. การขนส่งระหว่างจังหวัด คือ การขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งส่วนบุคคล ที่ทำการขนส่งระหว่างจังหวัด
 • 6. การขนส่งระหว่างประเทศ คือ การขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งส่วนบุคคล ที่ทำการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
 • 7. การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก คือ การขนส่งคน สิ่งที่มีชีวิต สิ่งของ เพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดด้วยรถ โดยน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม

จำแนกตามลักษณะของเส้นทาง แบ่งออกได้ ดังนี้
1. การขนส่งทางถนน มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนส่งทางถนนสามารถจำแนกประเภทได้หลายลักษณะคือ
1) จำแนกตามลักษณะของผู้ใช้บริการ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

 • (1) ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร เช่น รถยนต์นั่งรับจ้าง รถยนต์โดยสารประจำทาง
 • (2) ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เช่น องค์การรับสินค้าและพัสดุภัณฑ์ผู้รับขนส่งสินค้าของบริษัทเอกชน

2) จำแนกตามลักษณะของผู้ลงทุน แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

 • (1) รัฐเป็นผู้ประกอบการขนส่ง คือ การประกอบการขนส่งโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น บริษัทขนส่งจำกัด องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • (2) เอกชนเป็นผู้ประกอบการขนส่ง คือ การประกอบการขนส่งโดยบริษัทของเอกชน
 • (3) รัฐและเอกชนร่วมกันเป็นผู้ประกอบการขนส่ง คือ การประกอบการขนส่งร่วม เช่น บริษัทขนส่ง (บขส.) องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ.)

1.2 ยานนต์ในการขนส่ง ยานยนต์ที่ใช้ในการขนส่งทางถนน คือ รถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) รถยนต์บรรทุกผู้โดยสาร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • (1) รถยนต์โดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถยนต์โดยสารประจำทาง และรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง
 • (2) รถยนต์โดยสารบริการ ได้แก่ รถยนต์ที่ให้บริการบรรทุกผู้โดยสารเป็นครั้งคราว เช่น รถยนต์บริการให้เช่า รถยนต์บริการนักทัศนาจร
 • (3) รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ได้แก่ รถยนต์โดยสารอื่นที่นอกเหนือจากรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถยนต์โดยสารบริการ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล

2) รถยนต์บรรทุกสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • (1) รถยนต์บรรทุกสาธารณะ คือ รถยนต์บรรทุกรับขนส่งสินค้าเพื่อสินจ้าง
 • (2) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล คือ รถยนต์บรรทุกสินค้าเพื่อธุรกิจการค้าของตนเอง

1.3 ถนนหรือทางหลวง คือ เส้นทางรถยนต์ สำหรับการขนส่งทางบก เพื่อให้ประชาชนในทุกจังหวัดได้เดินทางติดต่อค้าขายกันได้ด้วยความสะดวก

ทางหลวงในประเทศไทย แบ่งออกเป็น

 • (1) ทางหลวงพิเศษ (Special Highways) คือ ทางหลวงเพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ ได้แก่ สายธนบุรี-ปากท่อสายพระประแดง-บางบัวทอง
 • สายพระประแดง-บางปะอิน สายบางกอกน้อย-นครชัยศรี
 • (2) ทางหลวงแผ่นดิน (National Highways) คือ ทางหลวงที่เชื่อมต่อภูมิภาคที่สำคัญทั่วประเทศเป็นถนนที่มีความสำคัญต่อประเทศในด้านเศรษฐกิจ การปกครองและการป้องกันประเทศ ได้แก่
 • 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 คือ ถนนพหลโยธิน เริ่มจากกรุงเทพมหานครสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย เป็นถนนสายหลักของภาคเหนือ
 • 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 คือ ถนนมิตรภาพโดยแยกจากถนนพหลโยธินที่จังหวัดสระบุรีสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย เป็นถนนสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 คือ ถนนสุขุมวิท เริ่มจากกรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่จังหวัดตราด เป็นทางหลวงแผ่นดินที่สั้นที่สุด
 • 4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 คือ ถนนเพชรเกษม เริ่มจากกรุงเทพมหานครสิ้นสุดที่จังหวัดนราธิวาส เป็นถนนสายหลักของภาคใต้
 • (3) ทางหลวงจังหวัด () คือ ทางหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างศาลากลางจังหวัดไปยังสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้น
 • (4) ทางหลวงชนบท () คือ ทางหลวงที่อยู่นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาลจังหวัด
 • (5) ทางหลวงเทศบาล () คือ ทางหลวงที่อยู่ในเขตเทศบาลของจังหวัด
 • (6) ทางหลวงสุขาภิบาล () คือ ทางหลวงที่อยู่ในเขตสุขาภิบาล
 • (7) ทางหลวงสัมปทาน () คือ ทางหลวงที่รัฐบาลให้สัมปทานในการก่อสร้างแก่เอกชนเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมและเพื่อการอุตสาหกรรม

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนน มีดังนี้

 • (1) กรมการขนส่งทางบก มีหน้าที่รับผิดชอบด้านทะเบียนและภาษีรถยนต์และล้อเลื่อนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2531 และรับผิดชอบในการจัดระเบียบและควบคุมการขนส่งทางรถยนต์ของประเทศให้มีบริการอย่างเพียงพอและมีความปลอดภัย
 • (2) กรมทางหลวง มีหน้าที่รับผิดชอบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางหลวง และสำรวจออกแบบ ขยาย บูรณะซ่อมแซมทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และทางหลวงสัมปทานทั่วราชอาณาจักร
 • (3) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษา และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษ เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็ว
 • (4) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่ดำเนินการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถยนต์ประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุดทรปราการ จังหวัดปทุทธานี
 • (5) บริษัทขนส่ง เป็นบริษัทของรัฐที่มีหน้าที่ดำเนินกิจการขนส่งในระหว่างเส้นทางกรุงเทพมหานครกับชานเมือง และในเส้นทางส่วนภูมิภาคทั่วราชอาณาจักร
 • (6) องค์การรับสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่รับขนส่งทุกชนิดให้แก่รัฐ และเอกชน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร
ที่มา : http://lpn.nfe.go.th/

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...