โซ่อุปทาน หรือ  (Supply Chain) หมายถึง การทำงานเป็นแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นหาวัตถุดิบ จนสิ้นสุดกระบวนการคือส่งถึงมือลูกค้า เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ จัดหา (Procurement) การผลิต () การจัดจำหน่าย (Distribution) การขนส่ง () และการจัดเก็บ (Storage) ที่เชื่อมโยงกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นโซ่อุปทานหรือเครือข่าย

Logistics และ Supply Chain ต่างก็จะมีภาระหน้าที่ โดยต่างก็เป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริม และการผลิตโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน

หน้าที่หลักของ Supply Chain จะมี 3 ส่วนคือ

  • 1. Material Flow การไหล ของ วัตถุดิบ วัสดุ
  • 2. Information Flow การไหลของข้อมูลข่าวสาร
  • 3. Money Flow การไหลของ เงินทุน

Supply Chain จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Product Concept (แนวคิดเกี่ยวกับ) , Product Design (ออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์) , Raw Material Supply (การจัดหาวัตถุดิบ) , Production Process (ขบวนการเกี่ยวกับการผลิต) , Transport (การขนส่ง) , (คลังสินค้า) และ Distributor (การกระจายสินค้า) เพื่อจัดจำหน่ายต่อไปยังผู้ค้าส่งและร้านค้าปลีก

จนกระทั่งสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย (End Consumers) กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า “ห่วงโซ่ของการสร้างมูลค่า” หรือ