fbpx

ขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Transport) คืออะไร ?


การขนส่งสินค้าทางทะเล () หมายถึง การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่าง

ประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและทําความเข้าใจ ในองค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ดังนี้คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ได้แก่

 • • เจ้าของเรือ (Ship Owner)
 • • ผู้เช่าเรือ (Ship Charterer)
 • • ตัวแทนสายเดินเรือ และตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • (Shipping Agent & Freight Forwarder)
 • • ผู้ส่งสินค้า (Shipper or Exporter)
 • • ผู้รับตราส่ง (Consignee)
 • • ผู้รับสินค้า (Notify Party)

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือได้แก่

 • 1. บริษัทเรือหรือตัวแทนสายเดินเรือ
 • 2. Forwarder

บทบาทและหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล มีดังนี้
A. ตัวแทนสายเดินเรือ () ตัวแทนสายเดินเรือคือผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าของเรือ ให้เป็นผู้ดําเนินการแทนเจ้าของเรือ
ณ.เมืองท่าต้นทางและเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือมีหน้าที่โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้

 • – จัดหาระวางบรรทุกให้แก่ผู้นําเข้าและผู้ส่งออก
 • – ออกใบตราส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก
 • – ออกใบสั่งปล่อยสินค้าให้แก่ผู้นําเข้า

B. Freight Forwarder คือตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ Freight
Forwarder อาจทําหน้าที่หลายอย่าง เช่น บางรายทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหา และจัดการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทางบางรายทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้ากับผู้รับขนส่งสินค้า บางรายอาจทําหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator) หรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่เจ้าของเรือ (Non-Vessel Operating Common
Carrier(NVOCC)) Freight Forwarder มี 2 ประเภท ได้แก่

 • 1. Sea Freight Forwarder
 • 2. Air Freight Forwarder
ที่มา : http://www.pandpbiz.com/transport_4.html

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...