กระบวนการผลิต (production process) คืออะไร ?


() มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ ปัจจัยนำเข้า (), กระบวนการแปลงสภาพ () และผลผลิต () โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ปัจจัยนำเข้า (Input) คือทรัพยากรขององค์การที่ใช้ผลิตทั้งที่เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Assets) เช่น วัตถุดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) เช่น แรงงาน ระบบการจัดการ ข่าวสาร ทรัพยากรที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ เพื่อให้สินค้าสำเร็จรูปสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ในท้องตลาด
 2. กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) เป็นขึ้นตอนที่ทำให้ปัจจัยนำเข้าที่ผ่านเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้แก่
  • รูปลักษณ์ (Physical) โดย การผ่านกระบวนการผลิตในโรงงาน
  • สถานที่ (Location) โดย การขนส่ง การเก็บเข้าคลังสินค้า
  • การแลกเปลี่ยน (Exchange) โดย การค้าปลีก การค้าส่ง
  • การให้ข้อมูล (Informational) โดย การติดต่อสื่อสาร
  • จิตวิทยา (Psychological) โดย การนันทนาการ ฯลฯ
 3. (Output) เป็นผลได้จากระบบการผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าปัจจัยนำเข้าที่รวมกันอันเนื่องมาจากที่ได้ผ่านกระบวนการแปลงสภาพ ผลผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สินค้า (Goods) และบริการ (Service)

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...