ทฤษฎีการลดด้วยหลักการ คืออะไร ?

สรุปทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ คือ หลักการที่ประกอบด้วย การกำจัด () การรวมกัน () การจัดใหม่ () และ การทำให้ง่าย () ซึ่งเป็นหลักการง่าย ๆ อธิบายดังนี้

  • E = Eliminate หมายถึง การตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นในกระบวนการออกไป
  • C = Combine หมายถึง การรวมขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลาหรือแรงงานในการทำงานท่านั้น
  • R = Rearrange หมายถึง การจัดลำดับงานใหม่ให้เหมาะสม
  • S = Simplify หมายถึง ปรับปรุงวิธีการทำงาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

ทฤษฎีหลัก E-C-R-S นี้ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดพร้อมกัน จะเลือกใช้ ECRS ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม