() ของการจัดการในคลัง ( the ) หมายถึง การประกอบกิจการ ทำเลที่ตั้งของคลังสินค้ามี 3 ประเภท ดังนี้

  • 1. ทำเลที่ตั้งใกล้ตลาด (Market-positioned )
  • 2. กลยุทธ์ทำเลที่ตั้งใกล้แหล่งผลิต (-positioned Strategy)
  • 3. กลยุทธ์ทำเลที่ตั้งอยู่ระหว่าง (Intermediately-positioned Strategy)

ระบบบอกตำแหน่ง (Right order) หมายถึง การกำหนดระบบบอกตำแหน่งสินค้าอย่างเหมาะสมจะให้ผลในการงานเก็บรักษา ดังต่อไปนี้

  • ทำให้การค้นหาสินค้าเพื่อนำออกจ่ายกระทำได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
  • ทำให้การรับสินค้าเข้าเก็บรักษากระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนด ตำแหน่งเก็บได้อย่างเหมาะสม
  • ทำให้สามารถใช้เนื้อที่เก็บรักษาได้ประโยชน์มากที่สุด