รูปแบบการจัดตั้งศูนย์กระจาย ( Center) หมายถึง สิ่งที่เป็นไปได้ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้ง ภายใต้บทบาทของภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและสินค้าไทยในตลาดประเทศจีน

  • (1) การจัดตั้งในย่านธุรกิจหลัก กล่าวคือ เป็นการลงทุนจัดตั้งร้านค้าหรือศูนย์ค้าส่งสำหรับขายของไทย โดยมียุทธศาสตร์การจัดตั้งในย่านธุรกิจที่เป็นศูนย์กลางการค้าในเมืองสำคัญ เช่น โครงการศูนย์ผลิตภัณฑ์ไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Plaza: TPZ) ซึ่งมุ่งจัดตั้งในย่านธุรกิจที่มีชื่อเสียงในประเทศเป้าหมาย (เช่น โตเกียว นิวยอร์ก ปารีส)เพื่อจัดแสดงสินค้า พร้อมจะให้บริการข้อมูลและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  • (2) การจัดตั้งในศูนย์กระจายสินค้าของเมือง กล่าวคือ เป็นการลงทุนจัดตั้งร้านค้าหรือศูนย์ค้าส่ง โดยมียุทธศาสตร์การจัดตั้งในสถานที่ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าของเมืองอยู่แล้ว และภาครัฐเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วยการจองพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับการแสดงสินค้าและเป็นศูนย์กลางการติดต่อทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยหรือสินค้าไทยกับคู่ค้าต่างชาติ ซึ่งในกรณีนี้นับว่าเป็นแนวทางใหม่สำหรับประเทศไทย เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นจะนำเสนอกรณีศึกษาในหัวข้อต่อไป