สรุปประเภทของ แบ่งตามลักษณะเฉพาะของ

  • การผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made-to-order) เป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย การเตรียมการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการจะใช้ตลอดจนกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ ทำการผลิตที่ลูกค้าต้องการได้
  • การผลิตเพื่อรอจำหน่าย () เป็นการผลิตตามแบบเดียวกัน รุ่นเดียว ประเภทเดียวกัน ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ วัตถุดิบและการเตรียมกระบวนการผลิตสามารถทำได้ล่วงหน้าไว้แล้ว
  • การผลิตเพื่อรอคำสั่งซื้อ () เป็นการผลิตชิ้นส่วนที่จะรอประกอบเป็นสำเร็จรูปไว้หลายชนิด ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านั้นจะมีลักษณะแยกออกเป็นส่วน รอคำสั่งซื้อมาประกอบ หรือรอส่งจำหน่ายต่อไป

Related Posts