บทบาทหน้าที่ (Enterprise Resource Planning) ใน : HR การพนักงานใหม่ที่เหมาะสม บุคคลในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นจะต้องวิเคราะห์อย่างถูกต้อง สำหรับพนักงานที่จำเป็น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นจะต้องรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในหน้าที่ต่างๆ สถานะและกฎโดยทั่วไปจำเป็นเกี่ยวกับลูกจ้าง การทำงาน การฝึกอบรม

มีความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างเคร่งครัด ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับ การอบรมพนักงานนั้น พนักงานะต้องมั่นใจในทักษะของตนและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ จะต้องพิจารณาในเรื่องของค่าตอบแทนและโบนัสของพนักงานที่สมเหตุสมผล จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องในส่วนต่างๆของงาน จะต้องสร้างความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการจัดการข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น ควรจะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับงานในส่วนต่างๆ

รวมทั้งการพิจารณาค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม ข้อมูลสามารถใช้ต่อรองกับพนักงานได้ การวิเคราะห์นี้สามารถช่วยลดปัญหาในเรื่องของการจ้างคนงาน ในบางครั้งโปรแกรม ERP อนุญาตให้ทุกๆพื้นที่ของการทำงาน ใช้ฐานข้อมูลเดียว เพื่อที่จะสร้างถูกต้องให้มากที่สุดในเวลาที่เป็นจริง

วัตถุประสงค์ของระบบบริหารงานบุคคล (Human Resources System)

  • 1. ช่วยในการเลือกผู้สมัครเพื่อให้ได้บุคคลที่มีประสิทธิภาพและตำแหน่งงานที่เหมาะสมที่สุด และวิเคราะห์และประเมินความสามารถของบุคคลในองค์กรให้ตรงกับงาน
  • 2. วิเคราะห์และหาแนวทางในการกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเช่น การประเมินประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อใช้ในการขึ้นเงินเดือน โบนัสและสวัสดิการ
  • 3. ประเมินและวิเคราะห์การพัฒนาตัวเองของพนักงานเมื่อเทียบกับงานที่ทำอยู่เช่น การศึกษางานหรือการทำงานแนวใหม่ โดยดูจากอัตราการพัฒนาของพนักงาน เมื่อเทียบกับงานใหม่ในแต่ละเดือน หรือเทียบกับการได้รับการฝึกอบรม
  • 4. นำผลการประเมินจากระบบบัญชีในแต่ละแผนกมาพิจารณาเพื่อคำนวณหาต้นทุนในแต่ละตำแหน่งงาน (อัตราส่วนต่อจำนวนพนักงาน)

ระบบบริหารงานบุคคล ( Human Resource Management System ) คือ ระบบการบริหารและจัดการบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย

  • ระบบการจัดการบุคลากร (Personal Management)
  • ระบบการประเมินและวางแผนกำลังคน (Career and Evaluation Management)
  • ระบบการสรรหาพนักงาน (Recruitment Management)
  • ระบบการฝึกอบรม (Training Management)
  • ระบบการจัดเดือน (Payroll Management)
  • ระบบสวัสดิการ (Benefits and Welfare Management)