หมายถึง เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประสิทธิภาพ ด้านการจัดส่ง คือ การกำหนดเงื่อนไขที่จะสามารถลดให้ต่ำสุดได้ ฉะนั้นในการหาต้นทุนจึงต้องมีการคำนวณหาออกมาให้ชัดเจน ในการจำแนกในการกระจายสินค้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทางหลัก คือ

  • 1.จำแนกต้นทุนตามหน้าที่ในการจัดส่ง กระบวนการภายในงานด้านการจัดส่งสินค้า ประกอบด้วย การขนถ่ายสินค้า การเคลื่อนย้าย การขนถ่ายสินค้าลง การส่งมอบ เดินทางกลับบริษัท ประมวลข้อมูลในการจัดส่ง ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นหากจะคำนวณหาต้นทุนในการจัดส่งสินค้า โดยนำเอาหน่วยกิจกรรมเหล่านั้นมาคิด จะทำให้ทราบได้ว่าเกิดสิ้นเปลืองขึ้นตรงจุดไหนบ้าง
  • 2.การจำแนกต้นทุนตามผู้ให้บริการในกิจกรรมการจัดส่ง ได้แก่ การจัดส่งโดยการว่าจ้างตัวแทน การจัดส่งโดยบริษัทดำเนินการเอง และบริษัทควบคุมการจัดส่งเอง ซึ่งทั้ง 3 ประเภทนี้ต่างก่อให้เกิดต้นทุนทั้งสิ้น