อย่างง่าย ( ) หมายถึง เป็นการว่า ยอดขายในอนาคตจะเท่ากับยอดขายปัจจุบัน เช่น เดือนมกราคมขายได้ 35 กล่อง เดือนกุมภาพันธ์ควรจะขายได้ 35 กล่อง เช่นกัน ถ้าเดือนกุมภาพันธ์ขายได้จริง 42 กล่อง ก็จะพยากรณ์ว่าเดือนมีนาคมว่าขายได้ 42 กล่องเช่นกัน

การพยากรณ์อย่างง่ายอาจแสดงเป็นแนวโน้มของอุปสงค์ ดังนี้

  • เดือนมกราคม ขายได้ 108 กล่อง
  • เดือนกุมภาพันธ์ขายได้ 120 กล่อง

จะ พยากรณ์ (Forecast) เดือนมีนาคมว่าขายได้ 120 + (120-180) เท่ากับ 60 กล่อง ถ้าเดือนมีนาคมขายได้จริง 127 กล่อง จะพยากรณ์เดือนมีนาคมว่าขายได้ 120+(127-120) = 127 กล่อง

ที่มา : www.luckydragonlogistics.com