fbpx

กระบวนการและวงจรชีวิตของการพัฒนา ระบบ ERP คืออะไร ?


: การเลือกวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสม เป็นแนวทางการพิจารณาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเองจากหน่วยงานในองค์กรหรือหน่วยงานนอกองค์กร (Outsource) ซึ่งต้องดูความพร้อมความสามารถ และประสบการณ์ของทีมงาน หรืออาจจะเลือกซื้อระบบฐานข้อมูลหรือชุด Solution ของบริษัทใดๆมาใช้งาน ในการเลือกก็ต้องพิจารณาถึงการสนับสนุนหลังการขายการปรับขยายระบบในอนาคตการเชื่อมต่อกับซอฟต็แวร์ต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ERP Solution : การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ในกระบวนการนี้จะต้องมองถึงความต้องการที่แท้จริงขององค์กร อาทิ ในเรื่องของระยะเวลาที่ต้องการให้ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์หรือการเปรียบเทียบระหว่างคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ด้าน ERP กับความต้องการในองค์กรว่าสามารถจะสนับสนุนกันได้เหมาะสมหรือต้องการมีการปรับเปลี่ยนมากน้อยเพียงใด รวมถึงการมองสถานการณ์ปัจจุบันในกระบวนการต่างๆในองค์กรกับการคาดหมายถึงกระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นอนาคต

: ศึกษาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนนี้จะศึกษาถึงกระบวนการทำงานที่ใช้อยู่กับซอฟต็แวร์ ERP ที่จะนำมาใช้งานพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่จะให้ประโยชน์ตอบแทนสูงสุด สิ่งที่จะนำมาศึกษาในขั้นตอนนี้คือ นโยบายและกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงาน จัดทำตัวอย่าง Model สำหรับให้เห็นภาพการทำงานจริง และควรจะต้องมองลึกลงไปถึงซอฟต์แวร์ด้าน ERP ที่จะนำมาใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนตามกระบวนการและนโยบายขององค์กรได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงการเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรในบางส่วน อาทิ ถ้าไม่มีผู้จัดการฝ่ายวางแผนสำหรับการดำเนินงานก็ปรับโครงสร้างให้มีตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวางแผนเพื่อให้การทำงานมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและตัดสินใจ เป็นต้น

: การทดสอบระบบ ขั้นตอนนี้จะอยู่ในการบวนการช่วงก่อนการใช้งานระบบจริง มีการจัดเตรียมข้อมูลขั้นต้น และมีการสร้างModelสำหรับการทำการทดสอบเพื่อให้ได้ผลลัพท์ตามต้องการ ในขั้นตอนนี้เราอาจจะได้ทราบถึงความต้องการการที่ถูกมองข้ามไปได้ ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนรายงาน หรือหน้าจอต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

: การนำระบบมาใช้งาน ในกระบวนการนำระบบมาใช้งานอาจจะทำได้โดย Direct cutover คือ นำระบบใหม่เข้ามาแทนที่ เข้ามาใช้งานเลยทั้งระบบงาน หรืออาจจะเป็รแบบขนาน (parallel) คือการนำเอาระบบมาใช้งานควบคู่กับระบบเดิม หรือการเริ่มต้นใช้งานกับบางส่วนก่อน เช่นนำมาใช้งานบางโมดูล ซึ่งสิ่งที่ควรจะนำมาพิจารณาในขั้นตอนนี้ อาทิ ความเสี่ยงต่อการเสียหายของระบบงานทรัพยากร ที่ใช้ในการฝึกอบรม เอกสารคู่มือแผนการดำเนินงาน

Maintenance: บำรุงรักษาระบบ กระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการปรับปรุงให้ระบบงานสามารถดำเนินงานต่อไปได้ซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งของการปรับแก้ไขทั้งในด้านกระบวนงานและซอฟต์แวร์ ERP

เนื่องจากระบบ ERP เป็นระบบที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงมากทั้งในเรื่องของเวลา และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านซอฟต์แวร์ ทำให้ต้องมีการวางแผนที่ดี และมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเอาใจใส่ของผู้บริหาร

ที่มา : http://ccsmail.sut.ac.th/


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...