() หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินคัา(Goods) หรือบริการ () จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง และการผลิตผลในประเทศไทยส่วนมากยังคงใช้ระบบการขนส่งด้วยรถธรรมดา และมีการขนส่งด้วยรถห้องเย็น ซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ เช่น การขนส่งผลิตผลพืชสวนจากเชียงใหม่มายังกรุงเทพมหานครของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการขนส่งโดยใช้รถห้องเย็น

ส่วนการขนส่งผลิตผลเพื่อไปจำหน่ายยังต่างประเทศมักขนส่งโดยทางเรือ สำหรับประเทศที่อยู่ไม่ห่างไกลนัก เช่น ฮ่องกง และญี่ปุ่น เป็นต้น แต่หากต้องส่งผลิตผลไปจำหน่ายยังดินแดนที่ห่างไกลมักขนส่งโดยทางเครื่องบิน

ในประเทศสหรัฐอเมริกาขนส่งผลิตผลพืชสวนโดยใช้รถห้องเย็นเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนขนส่งด้วยรถไฟ และขนส่งผลิตผลพืชสวนที่มีราคาสูงด้วยเครื่องบิน ตู้เย็นที่ติดอยู่กับหัวรถนั้นในบางกรณีสามารถปรับให้เป็นระบบควบคุมบรรยากาศได้