() หรือ หมายถึง การจัดระบบและวินัยในการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหายและมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทำงาน ทุกงาน ทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยทุกระดับในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ ของ Total Quality (TQM)

 • เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ
 • เพื่อสามารถแข่งขันในภาวะที่การแข่งขันรุนแรง
 • เพื่อ เนื่องจากของเสียลดลง
 • เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
 • เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 • เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักการหรือหัวใจของ TQM

 • การมุ่งเน้นที่การสร้างความพึงพอใจตามที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้น จึงต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าหรือตลาด อาจทำโดยการวิจัยตลาด การสำรวจ หรือการใช้แบบสอบถาม
 • การปรับปรุงกระบวนการ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนกระทั่งสินค้าหรือบริการถึงมือลูกค้า โดยพนักงานทุกคนจะต้องคิดเสมอว่า งานของตน คือ สินค้าที่ถูกส่งไปยังลูกค้า ต้องมีคุณภาพและมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถลดความผิดพลาดและความสูญเสียต่างๆให้เหลือน้อยที่สุด หรือหมดไป
 • พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วม เพราะผู้งานจะรู้ปัญหา และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ดีที่สุด
 • การประสมประสานกิจกรรม คุณภาพจะต้องสะท้อนทุกกิจกรรมขององค์กร
 • มีการวัดผลที่ถูกต้อง

Related Posts