เกี่ยวกับพัสดุคงคลัง () มี 3 ประเภท ดังนี้

1. (Product Cost)
ผลิตภัณฑ์ คือ ต้นทุนของพัสดุคงคลังนั้น ๆ ซึ่งถ้าเป็นวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบที่ใช้ในก็จะได้แก่ราคาที่สั่งซื้อมานั้น หรือถ้าเป็นวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงาน เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำยาทำความสะอาด ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ก็คือราคาของวัสดุดังกล่าวที่ซื้อมาใช้

2. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ หรือสั่งผลิต (Ordering Cost)
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ หรือสั่งผลิต คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่กิจการทำการสั่งซื้อสินค้า หรือ ผลิตสินค้า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกใบสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องจักร (ในกรณีที่เป็นการสั่งผลิต) ค่าจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร ในการติดตาม ค่าใช้จ่ายในการรับสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า การขนสินค้าเข้าคลัง ค่าเครื่องเขียน แบบพิพม์ต่าง ๆ ตลอดจนเงินเดือน ค่าจ้างพนักงานที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ การคำนวณต้นทุนการสั่งซื้อจะคำนวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการสั่งซื้อหนึ่งครั้ง
3. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Carrying Cost or )
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่กิจการมีสินค้าสำรองไว้ในคลัง ซึ่งได้แก่

  • 3.1 ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน
  • 3.2 ค่าสถานที่เก็บรักษา ได้แก่ค่าเช่า หรือ ค่าเสื่อมราคาของโกดัง
  • 3.3 ค่าดูแล รักษา ประกอบด้วยเงินเดือนของพนักงานบันทึกสินค้า และพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาของโกดัง
  • 3.4 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้า
  • 3.5 ค่าประกันภัยสินค้า
  • 3.6 ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือ สูญหาย