fbpx

e-Auction คืออะไร ?


หมายถึง การประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบ on-line ผ่านทางระบบ internet ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นจัดการประมูลและแนะนำผู้ซื้อในการจัดซื้อของ หรืออีกนัยหนึ่ง การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการประยุกต์จากวิธีประมูลแบบเก่า เป็นการเสนอราคาแบบ Real time โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

ปัจจุบันนี้มีการประมูลออนไลน์ที่นิยม 2 วิธี คือ

 • Auction (การประมูลเพื่อซื้อ) ผู้ซื้อเป็นผู้เริ่มการประมูลและกำหนดความต้องการให้ผู้ขายเข้ามาเสนอราคาแข่งกัน ผู้ขายที่สามารถเสนอราคาขายได้ต่ำที่สุดเป็นผู้ชนะการประมูล สำหรับภาครัฐมักจะนิยมใช้แบบนี้
 • Auction (การประมูลเพื่อขาย) ผู้ขายเป็นผู้เริ่มการประมูลและกำหนดความต้องการให้ผู้ซื้อเข้ามาเสนอราคาแข่งกัน ผู้ซื้อที่สามารถเสนอราคาซื้อได้สูงที่สุดเป็นผู้ชนะการประมูล

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปิดตลาดประมูลสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 • 1. ได้พบกับผู้ค้าจำนวนมาก
 • 2. มีโอกาสซื้อสินค้าได้ในราคาที่ประหยัด
 • 3. มีโอกาสขายสินค้าได้ในราคาที่พอใจ และปริมาณมาก
 • 4. ผู้ค้าที่มีศักยภาพทั้งรายเล็กรายใหญ่สามารถเข้ามาแข่งขันกันได้อย่างเสรี
 • 5. ค่าใช้จ่ายในการเปิดตลาดต่ำ
 • 6. มีความสะดวกในการเปิดตลาด สามารถทำได้เร็วและเปิดได้บ่อยครั้ง
 • 7. สามารถเผยแพร่ภาพพจน์ของบริษัท และสินค้าได้ในวงกว้าง


ขั้นตอนการเตรียมการประมูล 6 ขั้นตอน

 • 1. ศึกษาความเป็นไปได้ของสินค้าที่จะจัดประมูล
 • 2. การเตรียมการประมูล
 • 3. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมูล
 • 4. การเชิญผู้เข้าร่วมประมูลอย่างเป็นทางการ
 • 5. การจัดประมูลจริง
 • 6. การประกาศผู้ชนะการประมูล

ระบบ e- Auction แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่

ส่วนที่ 1 Reverse Auction เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในด้านการประมูลซื้อให้ได้ในราคาต่ำสุด ซึ่งจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่สินค้า /บริการที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ต้องใช้วิธีการประมูล ระบบนี้จะรับข้อมูลของผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกจากระบบ e-RFP / e-RFQ มาดำเนินการประมูลผ่านทาง Internet แบบ Real-time ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยการประมูลจะมี 2 แบบ คือ

 • English Reverse Auction เป็นการประมูลที่ผู้ซื้อจะทราบสถานะของการประมูลว่าผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเท่าไร แต่ผู้เข้าประมูลจะไม่ทราบชื่อของผู้เข้าประมูลรายอื่น ๆ
 • Sealed Bid เป็นการประมูลที่ผู้ซื้อจะไม่ทราบสถานะของการประมูลและราคาต่ำสุดของผู้ยื่นประมูลการยื่นข้อเสนอราคาแบบ Sealed Bid แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบยื่นข้อเสนอได้เพียงครั้งเดียว และยื่นข้อเสนอได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนที่ 2 Forward Auction เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในด้านการประมูลขาย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นของหน่วยงานภาครัฐโดยวิธีขายทอดตลาดซึ่งเป็นการประมูลขายแบบผู้ชนะ คือ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประมูล

 • มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
 • มี Internet Account
 • ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กติการประชุม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ฝึกอบรมการใช้ระบบ , ทดลองใช้ระบบ
 • คำนวณราคาต้นทุนจริงของสินค้า/บริการ ก่อนการประมูล
 • เตรียมวิธีสำรอง กรณีระบบขัดข้อง เช่น แฟกซ์ , โทรศัพท์
ที่มา : http://www.steelcommunity.com/ และ http://pco.kpru.ac.th/





Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...