หรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) คืออะไร ?

ศูนย์จัดจำหน่าย หรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) หมายถึง คลังสินค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ที่ออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะอย่าง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการหมุนเวียนสินค้าเข้าและสินค้าออก ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อ สินค้า และสินค้าให้กับลูกค้า โดยไม่ให้เกิดการเก็บรักษาสินค้าโดยไม่จำเป็นหรืออีกนัยหนึ่ง จุดที่ทำหน้าที่ในการกระจายสินค้าไปให้ถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าหนึ่งๆ อาจจะมีสินค้าที่มาจากหลายโรงงานการผลิต เช่นศูนย์กระจายสินค้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ จะมีสินค้ามาจากโรงงานที่ต่างๆกัน เช่น โรงงานผลิตยาสระผม, โรงฆ่าสัตว์, เบเกอรี่ เป็นต้น

ศูนย์จัดจำหน่ายหรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ถือได้ว่าเป็นวิธีการสมัยใหม่ของวิธีการกระจายสินค้า มีลักษณะการดำเนินงาน คือ การทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมสินค้าที่มีจำนวนน้อยให้มีปริมาณมากขึ้น เพื่อสะดวกใน หรือจัดเป็นสินค้าที่มีปริมาณมากขนาดใหญ่ออกเป็นขนาดย่อย โดยเน้นที่การรวบรวมสินค้าจากโรงงานต่างหรือผู้จำหน่ายวัสดุหลายๆ ราย และเคลื่อนย้ายสินค้าออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อต้องการใช้

การใช้ศูนย์จัดจำหน่ายจะช่วยลดในการจำหน่าย โดยลดจำนวนคลังสินค้า ลดการมีสินค้าคงคลังมากเกินความจำเป็น และลดระยะเวลาในการเก็บรักษาสินค้า นอกจากนี้ศูนย์จัดจำหน่ายยังมีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เช่น การและการสั่งซื้อสินค้าโดยใช้รหัสแท่ง (bar-coding) และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ (electronic data interchange, EDI) เป็นต้น ศูนย์จัดจำหน่าย มักจะตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางการหลัก เช่น ทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ ทางอากาศ เป็นต้น