CPFR (Collaborative Planning and หมายถึง แผนการสร้างความร่วมมือ (Collaborative Planning) , (Forecasting) และการสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน (Replenishment)  การปฏิบัติทางธุรกิจในการที่ผู้จำหน่ายและผู้ค้าปลีกร่วมมือกันในการวางแผนและการพยากรณ์ความต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกของห่วงโซ่จะมีวัตถุดิบปริมาณที่เหมาะสม สินค้าสำเร็จรูปเมื่อพวกเขาต้องการ

  • เป้าหมายของการ CPFR คือ การปรับปรุงการไหลของผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตทุกทางเพื่อให้ถึงบ้านของของลูกค้า ผู้ผลิตขนาดใหญ่ของสินค้าอุปโภคบริโภค
  • เป้าประสงค์ของ CPFR คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ จะนำไปสู่ยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้น

หลัก CPFR

  • C คือ เป็นความร่วมมือ
  • P คือ Planning การวางแผนกัน
  • F คือ Forecasting การคาดคะเน
  • R คือ Replenishment คือการเติมสินค้า