คำอธิบายเอกสาร -of-lading () ครั้งนี้นำเอกสารตัวอย่างที่ใช้งานจริง ที่เป็นตัวเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ (ทั้งหมด) เพื่อทำให้เพื่อนๆ เข้าใจในตัวเอกสารมากขึ้น จากจำนวนช่องที่จะกรอกทั้งหมด 13 ช่องมีดังนี้

คำอธิบายเอกสาร bill-of-lading (B/L) คืออะไร ?
คำอธิบายเอกสาร bill-of-lading (B/L) คืออะไร ?

ช่องที่ 1. /

 • ระบุชื่อที่อยู่บริษัท ที่ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบ

ช่องที่ 2. Consignee

 • ระบุชื่อที่อยู่ของผู้รับปลายทางหรือผู้ที่ส่งสินค้าไปถึงตามB/L กรณีตาม ให้แนบ L/C เป็นหลักฐาน

ช่องที่ 3. Notify

 • ระบุชื่อผู้ที่ได้รับแจ้งเมื่อสินค้าไปถึงตาม B/L กรณีตาม L/C ให้แนบ L/C เป็นหลักฐาน

ช่องที่ 4. Vessel

 • ระบุชื่อเรือ เที่ยวเรือ ตามจำนวนที่มี กรณีระบุลำเดียวต้องระบุลำแม่ (ลำที่ 2)

ช่องที่ 5. Loading on about

 • ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ขนสินค้าขึ้นเรือ


ช่องที่ 6. Destination

 • ปลายทางที่สินค้าถูกยกลงจากเรือ หรือส่งมอบที่ปลายทางต้องสอดคล้องกับ BL

ช่องที่ 7. Invoice No. & Date

 • เลขที่ และวัน เดือน ปี ของ Invoice ที่นำมาใช้ประกอบการยื่นเอกสาร

ช่องที่ 8. Marks

 • เครื่องหมาย หีบ ห่อ ให้ใส่เหมือนกับที่ระบุไว้ใน Invoice และ BL หากมีข้อความยาวมากหรือเป็นรูปภาพที่มิอาจใส่ลงในแบบฟอร์มได้ให้ระบุ As per BL กรณีไม่มีให้ใส่ No Marks หรือ ไม่ต้องใส่

ช่องที่ 9. Descriptions

ช่องที่ 10. Quantity

 • จำนวน/ปริมาณ สินค้าที่ส่งไปหรือบรรจุหีบห่อให้ลงตาม BL

ช่องที่ 11. Weight

 • น้ำหนักสินค้าทั้ง Net และ Gross ให้ลงตาม BL กรณีมี Net หรือ Gross อันใดอันหนึ่งให้ใส่ตามนั้น

ช่องที่ 12. ช่องรับรองของบริษัท

 • สำหรับลงลายมือชื่อผู้แทนของบริษัทและประทับตราของบริษัทซึ่งตรงกับตัวอย่างบัตรลายมือชื่อที่ให้ไว้กับ

ช่องที่ 13. ช่องรับรองของหอการค้าไทย

 • สำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารของหอการค้าไทยลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองของหอการค้าไทย