ประเภทของคงคลัง (Inventory)  แบ่งออกได้ดังนี้…

  • 1.หรือสินค้าหมุนเวียน (Current Stock) เป็นการสำรองสินค้า เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งเพื่อการผลิตและเพื่อการส่งมอบให้กับลูกค้า
  • 2.สินค้าที่อยู่ระหว่างภายในกระบวนการผลิตโรงงาน (Work-in- Stock)
  • 3. (Safety/Buffer) เป็นการสำรองสินค้าซึ่งมีระยะเวลาในการส่งมอบ ( Time) เช่นสินค้า ซึ่งต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ
  • 4.สินค้าระหว่างการ (In-Transit) ซึ่งอยู่ในระหว่างเส้นทางการขนส่ง จากโรงงานของผู้ขายมายังโรงงานผลิต เช่น การขนส่งทางเรือ ซึ่งใช้เวลา ขนส่งจากผู้ผลิตไปสู่ลูกค้า
  • 5.สินค้าคงคลังสำรองของ หรือผู้จัดส่ง เป็นสินค้าคงคลังสำรองที่ผู้ขายสินค้าได้เก็บสำรองไว้ให้กับ ผู้ผลิต (ลูกค้า) เพื่อป้องกันความแปรผันของ Order ฉุกเฉินหรือป้องกันการผลิตที่ไม่ทันหรือป้องกันการจัดส่งไม่ทัน