โจทย์ ตัวอย่าง : คำนวณ ( )

1 ม.ค. มี คงเหลือยกมาจากปีก่อน
จำนวน 100 ชิ้นราคาซื้อชิ้นละ 2 บาท

8 ม.ค. กิจการซื้อสินค้าเพิ่มอีกจำนวน 10 ชิ้น
ราคาซื้อชิ้นละ 3 บาท

19 ม.ค. กิจการได้ขายสินค้าของวันที่ 1 ม.ค.
จำนวน 86 ชิ้นราคาขายชิ้นละ 10 บาท

30 ม.ค. กิจการได้ขายสินค้าของวันที่ 8 ม.ค.
จำนวน 6 ชิ้นราคาขายชิ้นละ 10 บาท

#########################

มูลค่าสินค้าปลายงวด = 46 บาท

จากวันที่ 8 ม.ค. 10 ชิ้น x 3 บาท = 30 บาท

จากวันที่ 1 ม.ค.  8 ชิ้น x 2 บาท = 16 บาท

ขาย : [ (100 ชิ้น x 2 บาท) + (10 ชิ้น x 3 บาท) ] – 46 บาท = 184 บาท

กำไรขั้นต้น : (92 ชิ้น x 10 บาท) – 184 = 736 บาท

#########################

วันที่ ซื้อ ขาย ยอดคงเหลือ
1 ม.ค. 100 x 2 = 200
8 ม.ค. 10 x 3 = 30 100 x 2 = 200
10 x 3 = 30
9 ม.ค. 86 x 2 = 172 14 x 2 = 28
10 x 3 = 30
30 ม.ค. 6 x 2 = 12 8 x 2 = 16
10 x 3 = 30

#########################

มูลค่าสินค้าปลายงวด คือ มูลค่าของช่องยอดคงเหลือสุดท้าย : 16 + 30 = 46 บาท

ต้นทุนขาย : ผลรวมของมูลค่าของแถว “ขาย” : 172 + 12 = 174 บาท

กำไรขั้นต้น : ราคาขายรวม – ต้นทุนขาย : (92 ชิ้น x 10 บาท) – 174 = 746 บาท

ที่มา : http://dllibrary.spu.ac.th