พัสดุคงคลัง () หมายถึง สิ่งของใด ๆ ที่เก็บไว้ใน โกดัง หรือสถานที่เก็บสินค้า เพื่อรอการนำไปใช้ พัสดุคงคลังแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

 • 1. วัตถุดิบหรือ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มาเพื่อใช้ในสินค้า
 • 2. สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต (Work in )
 • 3. วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
 • 4. สินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อมาขาย หรือ ผลิตเสร็จแล้วรอที่จะขายให้ลูกค้า

ข้อดี ของการมีพัสดุคงคลัง

 • 1. ทำให้กิจการสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดปัญหาสินค้าไม่พอใช้
 • 2. ในด้านที่กิจการเป็นการผลิต หรือในการของกิจการ การที่มีสินค้าเก็บไว้จะช่วยป้องกันการขาดแคลนสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าตามฤดูกาล หรือสินค้าที่มีผู้ผลิตขายน้อย สินค้าที่หายาก หรือสินค้าที่มีการส่งไม่แน่นอน
 • 3. เพื่อให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างสม่ำเสมอ
 • 4. ช่วยลดสินค้า เนื่องจากการสั่งซื้อปริมาณมากหรือ สั่งผลิตคราวละมาก ๆ
 • 5. ช่วยประหยัด ได้แก่ ต้นทุนการออกใบสั่งซื้อ การติดตามการสั่งซื้อ หรือการตรวจรับสินค้า เป็นต้น

ข้อเสีย ของการมีพัสดุคงคลัง

 • 1. ต้องใช้เงินส่วนหนึ่งไปในการสั่งซื้อสินค้ามาเก็บไว้ ทำให้เงินจมอยู่ในรูปของพัสดุคงคลัง อาจทำให้ขาดเงินหมุนเวียนได้
 • 2. เสียในการดูแลรักษา
 • 3. เกิดในการสูญหาย เสียหาย ล้าสมัย หรือเสื่อมสภาพก่อนนำมาใช้หรือจำหน่าย