การจัดการ (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดำเนินธุรกิจ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่

ส่วน () คือ จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่ง ซึ่งกิจการต้องมีไว้เพื่อขายหรือผลิต หมายถึง – วัตถุดิบ คือสิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซื้อมาเพื่อใช้ใน

 • งานระหว่าง เป็นชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยที่จะผลิตในขั้นตอนต่อไปโดยที่ยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน
 • วัสดุซ่อมบำรุง คือ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่เครื่องจักรที่สำรองไว้เผื่อเปลี่ยนเมื่อชิ้นส่วนเดิมเสียหายหรือหมดอายุการใช้งาน
 • สินค้าสำเร็จรูป คือ ปัจจัยการผลิตที่ผ่านทุกกระบวนการผลิตครบถ้วน พร้อมที่จะนำไปขายให้ลูกค้าได้
 • แรงงาน
 • เงินลงทุน
 • เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์

ประโยชน์ของการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory)

 • 1. ทำให้ต้นทุนของสินค้าลดลง
 • 2. เป็นการป้องกันการขาดมือของสินค้าที่จะขาย
 • 3. ช่วยลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นเนื่องจาก
 • 4. สามารถผลิตได้ในปริมาณเกินกว่าความต้องการตามฤดูกาล
 • 5. ช่วยให้ได้ใช้สินค้านั้นๆ ได้ทันเวลาตามต้องการ
 • 6. ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
 • 7. ช่วยให้การผลิตดำเนินไปได้โดยปกติ
 • 8. ช่วยให้เครดิตแก่อุตสาหกรรมหรือพ่อค้าที่มีทุนน้อย
 • 9. ช่วยให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพ
 • 10. ช่วยเก็บพักสินค้าชั่วคราวที่จะต้องไปต่างประเทศอีกต่อหนึ่งในลักษณะของ Re-