การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านและครั้งที่ 9 ()

วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท (The Tide Resort)

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านและโซ่อุปทาน เป็นการประชุมสัมมนาประจำปีที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีความสนใจในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยการจัดประชุมนี้ได้ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2544 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยในด้านการ จัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ (Thai VCML) ซึ่งเป็นศูนย์รวมนักวิชาการและนักวิจัยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ และภาคเอกชน การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยผู้จัดร่วมคือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยในด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ (Thai VCML) สมาคมไทยโลจิสติกส์และ (TLAPS) และ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย () โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งการประชุม กล่าวคือเพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจในและโซ่อุปทาน นักวิชาการ และนักวิจัย มาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์แก่กันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและงานวิจัยทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทานในประเทศไทย


วัตถุประสงค์

การประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนอรายงานวิจัยที่ครอบคลุมสาขาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยรายงานวิจัยอาจเป็นการค้นพบทฤษฏีหรือเทคโนโลยีใหม่ หรือเป็นการประยุกต์ ทฤษฏี เทคโนโลยีทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกับปัญหาจริงในภาค อุตสาหกรรม การนำเสนอบทความอาจใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ โดยกำหนดหัวข้องานวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สามารถเรียกดูรายละเอียดได้โดย http://bal.buu.ac.th/vcml2009/