(ย้อนกลับ) หมายถึง กระบวนการจัดการย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกกลับสินค้าคืน, สินค้าเสียหาย, สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือสินค้าหมดอายุการใช้งาน

การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าย้อนกลับ (Reverse )โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่า ใช้ประโยชน์ในมูลค่าสินค้าที่ยังมีอยู่ หรือทำลายทิ้งอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ องค์การจะต้องดำเนินการด้วยความเต็มใจและจริงใจที่จะรับคืนสินค้าด้วยความรวดเร็วที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ

Reverse Logistics เป็นส่วนหนึ่งของ () ที่หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจมากขึ้นเป็นลำดับ ด้วยเหตุผลที่สินค้ามีความจำเป็นต้องส่งคืนจากผู้บริโภคไปสู่จุดจำหน่ายสินค้า ผู้ผลิตสินค้า และผู้ส่งมอบวัตถุดิบ อาจเป็นเพราะมีสินค้าขายไม่ได้เป็นจำนวนมาก สินค้ามีข้อบกพร่อง สินค้าที่ส่งมอบผิดประเภทผิดขนาด สินค้าขายดีในพื้นที่หนึ่งแต่กลับขายไม่ได้ในอีกพื้นที่หนึ่ง หรือด้วยสาเหตุด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค