forwarder  หมายถึง ผู้ให้บริระหว่างประเทศ บริษัทซึ่ง ให้บริการรับสินค้า รวบรวมสินค้า และกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยปกติแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศมักจะให้บริการด้านพิธีการศุลกากร จัดเตรียมเอกสาร และขนส่ง จัดเก็บสินค้า และจัดส่งสินค้าด้วย

หมายถึง การบริหารจัดการการขนส่ง การบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าการจะ ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถึงที่หมายโดยปลอดภัย และมีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้องกับการดูแลให้บริการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

Related Posts