หมายถึง ผู้ให้บริการระหว่างประเทศ บริษัทซึ่ง ให้บริการรับ รวบรวมสินค้า ขนส่ง และกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยปกติแล้ว ผู้ให้บริระหว่างประเทศมักจะให้บริการด้านพิธีการ จัดเตรียมเอกสาร และขนส่ง จัดเก็บสินค้า และสินค้าด้วย

หมายถึง การบริหารจัดการการขนส่ง การบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าการจะ ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถึงที่หมายโดยปลอดภัย และมีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้องกับการดูแลให้บริการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ