Fourth-party logistics provider (4PL) หมายถึง ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านเชนบุคคลที่ 4 ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชน ( Chain) ซึ่งมักจะไม่ได้มีสินทรัพย์หรือทรัพยากรในการประกอบการด้านดังกล่าวเป็นของตนเอง เมื่อทำหน้าที่ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชน

Provider –  ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจทำหน้าที่ประสานงาน และดูแลบริการของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ให้สอดคล้องกัน โดยมีบริการสนับสนุนหรือบริการเสริมอื่น ๆ หรือผู้ให้บริการประสานงานและบริหารจัดการผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

Related Posts