มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดงานสัมมนา Talk ครั้งที่ 9

เนื่องด้วยหลักสูตร CEO MBA สาขาวิชา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดงานสัมมนา ครั้งที่ 9 ใน วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องอาคารเรียนรวม อาคาร 5 ชั้น 2 (5201) มหาวิทยาลัยหอการค้า


จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “ฟรี” โดยไม่เสียใดๆ โปรดสำรองที่นั่งได้ที่ E-mail : Logistics-utcc2009@hotmail.com