เมื่อโรงพยาบาล บันทึกค่า Onhand มาให้ และยาในคลังลดลงต่ำกว่าหรือเท่ากับจุดสั่งซื้อ องค์การจะนำยาไปส่งมอบให้ตามจำนวนที่โรงพยาบาลกำหนด

ข้อมูลที่จะต้องจัดเตรียม

 • 1. ค่า Safety Stock, Reorder Point, จำนวนการส่งมอบ ขอให้กำหนดจำนวนตามหน่วยนับ (ขวด)
 • 2. การเตรียมข้อมูลในแบบฟอร์มให้แยกเป็นรายสถานพยาบาล
 • 3. ขอให้กำหนดสถานที่ที่จะส่งยาเพื่อให้องค์การเภสัชกรรมนำยาไปส่งได้ถูกต้อง
 • 4. ขอให้แจ้งชื่อบุคลลพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่องค์การเภสัชกรมจะสามารถติดต่องานได้

ตัวอย่าง : การสั่งซื้อยาเพิ่ม องค์การเภสัชกรรม

จุดสั่งซื้อ           =     ระดับปลอดภัย        +        ระยะเวลาตั้งแต่โรงพยาบาลบันทึกข้อมูลถึงรับยา
(Reorder Point)      (Safety Stock)                              ( Time of Delivery)

วิธีคำนวณ :

 • Safety Stock    =                   30 วัน
 • Lead Time       =                     7 วัน
 • Reorder Point   =        30+7 = 37 วัน

ΘΘΘ แปลงจำนวนวันให้เป็นจำนวนยาโดยใช้อัตราการใช้ยาต่อวันโดยประมาณ

 • สมมติว่าอัตราการใช้ต่อวัน        =                              1 ขวด
 • Reorder Point                   =               37 x 1 = 37 ขวด

หมายเหตุ :

 • กรณีจะใช้การส่งสอบในแต่ละครั้งด้วยจำนวนคงที่ (Fixed Quantity)
 • Lead Time ในการยาขององค์การเภสัชกรรม = 7 วัน