ตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุน () ประกอบไปด้วย และ

บริษัทแก้วเจ้าจอม จำกัด เปิดดำเนินกิจการโดยการจำหน่ายขนมชนิดหนึ่ง ซึ่งขายในราคา 100 บาทต่อหน่วย ในการดำเนินงานมีคงที่รวม 500,000 บาท ต้นทุนผันแปร 75 บาทต่อหน่วย

จงหาจุดคุ้มทุน (Break even point)

วิธีทำ
Q = F / ( P – V )
Q = 500,000 / ( 100 – 75 )
Q = 20,000 หน่วย

แสดงว่าบริษัทจะต้องทำการขายให้ได้ 20,000 หน่วย จึงจะคุ้มทุน

จากโจทก์เดิม ถ้ากิจการต้องการกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 100,000 บาท ให้คำนวณหาจำนวนหน่วยที่ขาย

วิธีทำ
Q = ( F + EBIT ) / ( P – V )
Q = ( 500,000 + 100,000 ) / ( 100 – 75 )
Q = 600,000 / 25 = 24,000 หน่วย

แสดงว่า กิจการจอต้องทำการขายให้ได้ 24,000 หน่วย จึงจะได้รับกำไร 100,000 บาท