(ซัพพลายเชน) หมายถึง เครือข่ายตั้งแต่สินค้าหรือบริการจนกระทั่งถึงส่งมอบสินค้าหรือบริการถึงมือลูกค้า ประกอบด้วย Suppliers, Manufacturers, , Retailers, Wholesalers และ Customers

หน้าที่หลักของ Supply Chain (ซัพพลายเชน) จะมี 3 ส่วนคือ

  • 1. Material Flow การไหล ของ วัตถุดิบ วัสดุ
  • 2. Information Flow การไหลของข้อมูลข่าวสาร
  • 3. Money Flow การไหลของ เงินทุน

ตัวอย่าง : ห้างสรรพสินค้าแผนกอาหารสด เป็นกระบวนการทำงานตั้งแต่โรงงานผลิต จนถึงผู้บริโภค จาก ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ

เป็นกระบวนการในการวางแผน การจัดการ การดำเนินการต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดที่เข้าเกี่ยวข้องกับตัวสินค้า ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไปยังจุดสุดท้าย หรืออาจจะใช้คำว่าจากกระบวนการของ ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ ของ (logistics)