SKU (Stock keeping Unit) หรืออ่านว่า เอสเคยู มาจากรหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า

SKU หมายถึง รายการสินค้า การจำแนกสินค้าเป็นหน่วย หน่วยที่เล็กที่สุดในการจัดเก็บสินค้า 1 รายการ อาจจะมีหลายรายการ เช่น แป้ง 1 ชนิด อาจจะมี 5 ประกอบด้วยภาชนะบรรจุ สีเขียว,ส้ม,เหลือง,ฟ้า,ส้ม ซึ่ง จะเป็นหน่วยเฉพาะของสินค้านั้น ๆ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า ตามความต้องการของลูกค้าและหน่วยงานอื่น ๆ

สรุป  คือ รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละขนาด ประเภทและสีของสินค้านั้นๆ

ซึ่ง ทำให้สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นได้ จึงมีการกำหนดรายการสินค้า เพื่อให้ง่ายและเข้าใจตรงกันทั้งระบบ ตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้ จัดส่ง จนถึงผู้ขายปลีก เป็นการตอบสนองความต้องการทุกฝ่าย ไม่ให้เกิดความสับสน และให้เกิดความเพียงพอต่อสต็อกสินค้าของคลังสินค้า เพื่อให้รองรับต่อการผลิต และการขายสินค้าอย่างต่อเนื่องไม่ให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด

ทำให้สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นได้ จึงมีการกำหนดรายการสินค้า เพื่อให้ง่ายและเข้าใจตรงกันทั้งระบบ

ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ จัดส่ง จนถึงผู้ขายปลีก เป็นการตอบสนองความต้องการทุกฝ่าย ไม่ให้เกิดความสับสน และให้เกิดความเพียงพอต่อสต็อกสินค้าของคลังสินค้า เพื่อให้รองรับต่อการผลิต และการขายสินค้าอย่างต่อเนื่องให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ประโยชน์เพื่อใช้นับจำนวนหรือปริมาณของสินค้าคงคลังนั้น ๆ