SKU (Stock Keeping Unit) คืออะไร ? รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า


() –   รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า

เป็นรายการสินค้า การจำแนกสินค้าเป็นหน่วย หน่วยที่เล็กที่สุดในการจัดเก็บสินค้า สินค้า 1 รายการ อาจจะมีหลาย เช่น แป้ง 1 ชนิด อาจจะมี 5 SKU ประกอบด้วยภาชนะบรรจุ สีเขียว,ส้ม,เหลือง,ฟ้า,ส้ม ซึ่ง จะเป็นหน่วยเฉพาะของสินค้านั้น ๆ Storage การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า ตามความต้องการของลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆ

ซึ่ง SKU ทำให้สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นได้ จึงมีการกำหนดรายการสินค้า เพื่อให้ง่ายและเข้าใจตรงกันทั้งระบบ ตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้จัดซื้อ จัดส่ง จนถึงผู้ขายปลีก เป็นการตอบสนองความต้องการทุกฝ่าย ไม่ให้เกิดความสับสน และให้เกิดความเพียงพอต่อสต็อกสินค้าของคลังสินค้า เพื่อให้รองรับต่อการผลิต และการขายสินค้าอย่างต่อเนื่องไม่ให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด

ทำให้สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นได้ จึงมีการกำหนดรายการสินค้า เพื่อให้ง่ายและเข้าใจตรงกันทั้งระบบ

ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จัดซื้อ จัดส่ง จนถึงผู้ขายปลีก เป็นการตอบสนองความต้องการทุกฝ่าย ไม่ให้เกิดความสับสน และให้เกิดความเพียงพอต่อสต็อกสินค้าของคลังสินค้า เพื่อให้รองรับต่อการผลิต และการขายสินค้าอย่างต่อเนื่องให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ประโยชน์เพื่อใช้นับจำนวนหรือปริมาณของสินค้าคงคลังนั้น ๆ

สรุป SKU คือ รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละขนาด, ประเภท, และสีของสินค้านั้นๆ


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...