Piggy Back หรือ Ride หมายถึง () ร่วมระหว่างถนนกับรถไฟ ใช้กันมากในประเทศละติน อเมริการ และประเทศยุโรป เนื่องจากต้องการความรวดเร็ว แน่นอน และประหยัดที่ต้นทุนต่ำในช่วงการทางรถไฟระยะไกล ประกอบด้วความคล่องตัวในการรวบรวม และการจัดส่งในลักษณะ โดยรถบรรทุก