Piggy Back หรือ Ride หมายถึง (Transportation) ร่วมระหว่างถนนกับรถไฟ ใช้กันมากในประเทศละติน อเมริการ และประเทศยุโรป เนื่องจากต้องการความรวดเร็ว แน่นอน และประหยัดที่ต่ำในช่วงการทางรถไฟระยะไกล ประกอบด้วความคล่องตัวในการรวบรวม และการในลักษณะ โดยรถบรรทุก

Related Posts