Piggy Back หรือ Ride หมายถึง การ () ร่วมระหว่างถนนกับรถไฟ ใช้กันมากในประเทศละติน อเมริการ และประเทศยุโรป เนื่องจากต้องการความรวดเร็ว แน่นอน และประหยัดที่ต่ำในช่วงทางรถไฟระยะไกล ประกอบด้วความคล่องตัวในการรวบรวม และการในลักษณะ โดยรถบรรทุก