milk run (มิลค์ รัน) คืออะไร ? ระบบเพื่อช่วยการและลดปริมาณ

milk run (มิลค์รัน) หมายถึง หนึ่งในเทคนิคที่นำมาใช้เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบ just-in-time () เพื่อช่วยลดรวมของและ ลดปริมาณ

โดยทางโรงงานนำคิด milk run ในการจัดรถบรรทุกในการวิ่งออกไปรับวัสดุจาก Supplier แต่ละรายตามเส้นทางที่จัดไว้ และทำการนัดหมายช่วงเวลาในการรับวัสดุ เมื่อรถบรรทุกรับของจาก Supplier ครบทุกรายในเส้นทางที่จัดไว้แล้ว ก็จะเดินทางกลับเข้ามาในโรงงาน

milk run (มิลค์ รัน) คืออะไร ? ระบบการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งและลดปริมาณสินค้า
milk run (มิลค์ รัน) คืออะไร ? ระบบการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งและลดปริมาณสินค้า

ประโยชน์ที่ได้รับจาก milk run (มิลค์รัน) แบ่งออกเป็นข้อ ๆ ดังนี้

  • 1. ลดต้นทุนโดยรวมการขนส่ง การที่ Supplier
  • 2. ลดความยุ่งยากในการตรวจรับ การที่ Supplier แต่ละรายต่างก็มาส่งสินค้าให้โรงงาน ทำให้แผนกรับสินค้า ต้องทำการตรวจรับสินค้าวันละหลายครั้ง จึงช่วยลดปัญหานี้ได้
  • 3. กำหนดช่วงเวลาที่จะได้รับของได้เนื่องจากทางโรงงานเป็นผู้กำหนดเส้นทางรับวัสดุ และช่วงเวลารับวัสดุจาก Supplier จึงทำให้สามารถคำนวณเวลารับของได้ สามารถการผลิต การปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อรอผลิตได้
  • 4. ลดปัญหาจราจรบริเวณหน้าโรงงานการที่ Supplier แต่ละรายต้องจัดส่งวัสดุมาให้โรงงาน ทำให้ทางโรงงานต้องจัดเตรียมที่จอดรถ ยามรักษาการณ์ และอาจเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบริเวณโรงงานอีกด้วย