ความแตกต่างระหว่าง การบริหารโลจิสติกส์ () และ การบริหารโซ่อุปทาน ()

การบริหารโลจิสติกส์ ( Management) หมายถึง เป็นการบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการเคลื่อนย้ายทางกายภาพของวัสดุนับจากวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจาก ผู้ส่งมอบ ผ่านคลังวัตถุดิบ ไปเป็นงานระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป ไปสิ้นสุดจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าขั้นสุดท้าย

ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจ ด้านการ วางแผนและควบคุม และดำเนินการกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การวางแผนและควบคุมการผลิต การบริหารวัสดุคงคลัง การบริหารการจัดซื้อ การบรรจุหีบห่อ การขนย้าย และขนส่ง การปฏิบัติการด้านคลังสินค้า (Warehouse Operations) การกระจายสินค้า การบริหารการขนส่ง การซ่อมบำรุง การบริการหลังการขายและการคืนสินค้า

ส่วนการบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ในความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆภายในเครือข่ายโซ่อุปทาน เพื่อประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กรสามารถปฏิบัติงานเชื่อมกัน


1 Comment

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.