ความแตกต่างระหว่าง การบริหารโลจิสติกส์ ( Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน ( Chain Management)

การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) หมายถึง เป็นการบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการเคลื่อนย้ายทางกายภาพของวัสดุนับจากวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจาก ผู้ส่งมอบ ผ่านคลังวัตถุดิบ ไปเป็นงานระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป ไปสิ้นสุดจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าขั้นสุดท้าย

ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจ ด้านการ และควบคุม และกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การวางแผนและควบคุมการผลิต การบริหารวัสดุคงคลัง การบริหารการ การบรรจุหีบห่อ การขนย้าย และ การการด้าน (Warehouse Operations) การบริหารการขนส่ง การซ่อมบำรุง การบริการหลังการขายและการคืนสินค้า

ส่วนการบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หมายถึง การบริหารเชิงในความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆภายในเครือข่ายโซ่อุปทาน เพื่อประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กรสามารถปฏิบัติงานเชื่อมกัน