JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ jit คืออะไร ? ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ JIT ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หมายถึง การผลิตหรือการส่งมอบ วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยใช้ความต้องการของลูกค้ากำหนดปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ 

“สิ่งของที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ด้วยจำนวนที่ต้องการ”

ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลากรในส่วนงานต่างๆ ที่ต้องการงานระหว่างทำ (Work In Process) หรือวัตถุดิบ (Raw Material) เพื่อให้เกิดการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้วัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็นในรูปของวัตถุดิบ (Raw Material) งานระหว่างทำ (Work In Process) และสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) กลายเป็นศูนย์ โดยวัตถุประสงค์ของการผลิตแบบทันเวลาพอดี

ตามแนวคิด “แบบดึงเข้า ( Pull Concept )”โดยข้อมูลลูกค้าที่ปลายท่อส่งจะถูกแจ้งกลับมายังโรงงาน ทำให้โรงงานรู้ความต้องการที่เกิดขึ้นจริง และทำการผลิตตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงทำการจัดส่งวัตถุดิบหรือสินค้าไปยังตลาดหรือที่ตั้งของลูกค้าในทางตรงกันข้าม

และแนวคิดอีกแบบหนึ่งคือ “แบบผลักออก ( )”  สินค้าหรือบริการจะได้รับการผลิตตามการพยากรณ์หรือการคาดการณ์ เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า แบ่งออกเป็นดังนี้

 1. ควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดหรือให้เท่ากับศูนย์ ( Zero inventory )
 2. ลดเวลานำหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต ( Zero lead time )
 3. ขจัดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต ( Zero failures )
 4. ขจัดในการผลิต ( 7 Types of Waste ) หรือ 7 Waste
  • การผลิตมากเกินไป () การผลิตชิ้นส่วนและถูกผลิตมากเกินความต้องการ
  • การรอคอย (Waiting) วัสดุหรือข้อมูลสารสนเทศ หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวหรือติดขัด เคลื่อนไหวไม่สะดวก
  • (Transportation) การเคลื่อนไหวหรือมีการขนย้ายวัสดุในระยะทางที่มากเกินไป หรือเกินความจำเป็น
  • กระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ (Processing itself) การปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น หรือมากเกินไป
  • การมีวัสดุหรือสินค้าคงคลัง (Stocks) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีเก็บไว้มากเกินความจำเป็น
  • การเคลื่อนไหว (Motion) มีการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นของผู้ปฏิบัติงาน
  • การผลิตของเสีย (Making defect) วัสดุและข้อมูลสารสนเทศไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ