เงื่อนไขของการค้า และโครงสร้างของ

Thai version :  2009 

EXWFCADDUDDP
บริการEx Warehouseผู้ให้บริการฟรีค้างค่าชำระจัดส่งชำระเงินค่าจัดส่ง
การจัดเก็บคลังสินค้าผู้ขายผู้ขายผู้ขายผู้ขาย
แรงงานคลังสินค้าผู้ขายผู้ขายผู้ขายผู้ขาย
บรรจุส่งออกผู้ขายผู้ขายผู้ขายผู้ขาย
ค่าโหลดของผู้ซื้อผู้ขายผู้ขายผู้ขาย
การขนส่งภายในประเทศผู้ซื้อผู้ซื้อ /ผู้ขายผู้ขายผู้ขาย
ค่าใช้จ่าย Terminalผู้ซื้อผู้ซื้อผู้ขายผู้ขาย
ค่าส่งของผู้ซื้อผู้ซื้อผู้ขายผู้ขาย
โหลดของบนเรือผู้ซื้อผู้ซื้อผู้ขายผู้ขาย
Ocean/Air Freightผู้ซื้อผู้ซื้อผู้ขายผู้ขาย
ค่าใช้จ่ายที่มาถึงปลายทางผู้ซื้อผู้ซื้อผู้ขายผู้ขาย
ภาษีภาษีศุลกากรผู้ซื้อผู้ซื้อผู้ซื้อผู้ขาย
ส่งยังปลายทางผู้ซื้อผู้ซื้อผู้ขายผู้ขาย


English version : INCOTERMS 2009

EXWFCADDUDDP
SERVICESEx WarehouseFree CarrierDelivered Duty UnpaidDelivered Duty Paid
Warehouse StorageSellerSellerSellerSeller
Warehouse LaborSellerSellerSellerSeller
Export PackingSellerSellerSellerSeller
Loading ChargesBuyerSellerSellerSeller
Inland FreightBuyerBuyer/Seller*SellerSeller
Terminal ChargesBuyerBuyerSellerSeller
Forwarder’s FeesBuyerBuyerSellerSeller
Loading On VesselBuyerBuyerSellerSeller
Ocean/Air FreightBuyerBuyerSellerSeller
Charges On  Arrival At DestinationBuyerBuyerSellerSeller
Duty, Taxes & Customs ClearanceBuyerBuyerBuyerSeller
Delivery To DestinationBuyerBuyerSellerSeller