fbpx

incoterms 2000 เงื่อนไขของการค้าสัญญาขายระหว่างประเทศ คืออะไร ?


2000 เงื่อนไขของการค้าสัญญาขายระหว่างประเทศ หมายถึง ทั้งสองฝ่ายต้องจ่ายตามความสนใจมากเงื่อนไขของการขาย เพื่อให้เป็นที่ชัดเจนที่สุดเป็นชุดการค้าระหว่างประเทศของค้า (INCOTERMS) ได้รับการรับรอง

โดยประเทศที่กำหนดว่าความรับผิดชอบและความเสี่ยงของทั้งผู้ ซื้อและผู้ขายรวมทั้งในขณะที่สินค้าอยู่ในขนส่ง. แผนภูมิต่อไปนี้สรุปความรับผิดชอบของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละปัจจุบัน 13 INCOTERMS


EXW ย่อมากจาก ซึ่งจะเริ่มด้วย Ex แล้วตามด้วยสถานที่ที่จะมอบสินค้า เช่น Ex Factory Ex Warehouse ดังนั้นภาระของผู้ขายจบ ณ จุดส่งสอบสินค้าตามที่ได้ตกลงกัน เช่น หน้าโรงงาน เป็นต้น

FCA ย่อมาจาก Free Carrier เป็นภาระของผู้ขายจบเมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนส่งรายแรก (Carrier) ตามสถานที่ที่ตกลงกัน รวมทั้งการผ่านพิธีการ และเสียภาษีส่งออกให้ด้วย

FAS ย่อมาจาก ใช้ เฉพาะการขนส่งทางน้ำเท่านั้น ภาระของผู้ขายจบเมื่อนำสินค้ามาส่งถึงข้างเรือที่กำหนด และได้รับใบรับสินค้า เพื่อนำมาใช้แสดงกับผู้ซื้อแล้ว

ย่อมาจาก เทอม นี้จะระบุต่อท้ายด้วยท่าเรือที่กำหนด จึงเป็นเทอมที่ใช้สำหรับการขนส่งทางน้ำเท่านั้น ภาระของผู้ขายจบเมื่อขนส่งสินค้าไว้ในเรือเดินทะเล ณ ท่าเรือที่ตกลงกัน รวมทั้งผ่านพิธีการและเสียภาษีส่งออกแล้ว โดยไม่ต้องทำประกันภัยและไม่ต้องเสียค่าระวางเรือ

ย่อมากจาก ภาระของผู้ขายจบเมื่อขนส่งสินค้าไว้ในเรือเดินทะเล ณ ท่าเรือที่ตกลงกัน รวมทั้งผ่านพิธีการและเสียภาษีส่งออกแล้ว จะคล้ายๆ กับ FOB แต่แตกต่างกันที่ผู้ขายต้องเป็นผู้ชำระค่าระวางเรือล่วงหน้า แต่ไม่ต้องทำประกันภัย

ย่อมาจาก Cost Insurance and Freight ราคาที่ผู้ขายเสนอมา คือราคาที่คิดค่าสินค้า รวมค่าระวางเรือเดินสมุทร และค่าประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วย

CPT ย่อมาจาก Carriage Paid To เหมือน CFR ทุกประการ เพียงแต่เพิ่มให้ผู้ขายต้องจัดการเอาประกันภัยให้กับสินค้าที่ขนส่ง ด้วยการชำระเบี้ยประกันจนถึงปลายทางด้วยเท่านั้น และต้องไม่ลืมว่าความเสี่ยงของผู้ขายจะมีถึงจุดเหนือกราบเรือ เช่นเดียวกับเงือนไข FOB หรือ CFR เท่านั้น เลยไปแล้วเป็นเรื่องของผู้ซื้อ

ย่อมาจาก Carriage and Insurance Paid to ราคาที่ผู้ขายคิด จะรวมค่าสินค้า รวมค่าระวางเรือเดินสมุทร และค่าประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วย

DAF ย่อมาจาก Delivered at Frontier ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้จัดให้สินค้าพร้อม สำหรับการส่งมอบ และได้ทำพิธีการส่งออก ณ พรมแดนที่ระบุ โดยผู้ซื้อ เงื่อนไขนี้มักใช้กับสัญญาการซื้อขายระหว่างประเทศฯทางบก กรรมสิทธิ์ในสินค้าและความเสี่ยงภัยโอนเมื่อมีการส่งมอบสินค้าแล้ว

ย่อมาจาก Delivered Ex Ship ผู้ ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้จัดให้สินค้าพร้อมส่งมอบบนเรือ ณ ท่าเรือปลายทาง ดังนั้น ผู้ขายจึงเป็นผู้รับผิดชอบการทำพิธีส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ค่าประกันภันขนส่งสินค้า และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ จนกระทั่งสินค้าพร้อมส่งมอบบนเรือที่เมืองท่าปลายทางโดยผู้ซื้อจะต้องดำเนิน พิธีการนำเข้าสินค้าเอง

DEQ ย่อมากจาก Delivered Ex Quay (duty paid) ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายพร้อมส่งมอบสินค้า ณ ท่าเรือปลายทาง ดังนั้นผู้ขายจึงเป็นผู้รับผิดชอบการทำพิธีส่งออก จากค่าระวางขนส่งสินค้า ค่าประกันภัยจนส่งสินค้า และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ และความเสี่ยงภัยจนกระทั่ง สินค้าพร้อมส่งมอบ ณ ท่าเรือปลายทาง ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินพิธีการนำเข้าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อด้วย เงื่อนไขการส่งมอบนี้ผู้ซื้อจะระบุให้ผู้ขาย เป็นผู้จ่ายภาษีนำเข้าแทนผู้ซื้อด้วยหรือไม่ก็ได้ โดยการระบุต่อท้ายว่า Duty Paid หรือ Duty Unpaid ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยังสถานที่ของผู้ซื้อ เป็นภาระของผู้ซื้อ

ย่อมาจาก Delivered Duty Unpaid ผู้ ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้จดให้สินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทางของผู้ซื้อ ผู้ขายจึงเป็นผู้รับผิดชอบการทำพิธีส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ค่าประกันภัยขนส่งสินค้า และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการนำของลงจากเรือ และค่าขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ผู้ซื้อระบุไว้ จนกระทั่งสินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทางของผู้ซื้อ ผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินพิธีการนำเข้าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อด้วย แต่ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าภาษีนำเข้าเอง (สัญญา DDU ผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ เช่นเดียวกับ DDP ยกเว้นภาระหน้าที่ในการนำสินค้าเข้า รวมทั้งค่าภาษีตกเป็นของผู้ซื้อ)

DDP ย่อมาจาก Delivered Duty Paid ผู้ ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้จัดให้สินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทางของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการทำพิธีส่งออกจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ค่าประกันภัยขนส่งสินค้า และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการนำของลงจากเรือ และค่าขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ผู้ซื้อระบุไว้ จนกระทั่งสินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทาง ผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินพิธีการนำเข้าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และเป็นผู้จ่ายค่าภาษีนำเข้าแทนผู้ซื้อด้วย

ที่มา : http://www.ratin.net/ ,http://www.siaminfobiz.com/

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...