ทฤษฎี หรือ economic order quantity หมายถึง  โดยการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ () และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า () (ค่าใช้จ่ายสองตัวนี้จะแปรผกผันกัน)

: √ 2 DO / C

 • D = ความต้องการสินค้าใน 1 ปี
 • O = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
 • C = ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าต่อหน่วยต่อปี

ประโยชน์ EOQ

 • ทำให้กิจการสามารถเผชิญกับความผันแปรของ Demand ได้ โดยไม่ทำให้เกิดปัญหาการขาด Stock
 • ช่วยลดต้นทุนสินค้าเนื่องจากการสั่งซื้อในปริมาณมาก
 • ช่วยประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อ
 • กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ ไม่หยุดชะงัก

ข้อจำกัด EOQ

 • ความต้องการสินค้ามีปริมาณแน่นอน
 • ระยะเวลาในการสั่งซื้อจนกระทั่งได้รับสินค้า () มีระยะเวลาแน่นอน
 • ต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าคงที่
 • ราคาสินค้าต่อหน่วยคงที่
 • ไม่มีการส่งคืนสินค้า
 • ไม่มี Discount มาเกี่ยวข้อง
 • การสั่งซื้อทุกครั้งจะได้รับสินค้าโดยการจัดส่งเพียงครั้งเดียว
 • สินค้าไม่มีการขาด stock

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนใช้งาน EOQ

 • ต้นทุนในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) เช่น การออกใบสั่งซื้อ การติดตามงานกับ
 • ต้นทุนการเก็บรักษา (Holding Cost) เช่น ค่าประกันภัยสินค้า ค่าเช่าโกดังสินค้า
 • อัตราการใช้สินค้า หรือการซื้อซ้ำ () คำนวณจากการพยากรณ์ และ Lead time ด้วย
 • Reorder point เป็นการตัดสินใจว่าจะทำการสั่งซื้ออีกเมื่อไหร่ ซึ่งอาจต้องมีการเผื่อ ไว้ระดับหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต

เครื่องมือในการคำนวณ eoq ง่าย ๆ