fbpx

CRM (Customer Relationship Management) คืออะไร ? {ฉบับมินิ}


หรือ คือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการหรือวิธีการที่จะเข้าใจ และตอบสนองความต้องการ (Need) และพฤติกรรม (Behavior) ของลูกค้าเพื่อที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีขึ้น อันจะนำไปสู่รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและ พฤติกรรมได้ดีขึ้นแต่มิใช่ปัจจัยหลัก


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...