Fifth Party หรือ 5PL หมายถึง ธุรกิจที่ถูกพัฒนาเพื่อการให้บริการ E-Business Market ซึ่งเป็นผู้ 3PL และ เหล่านี้จะทำการบริหารผู้มีส่วนร่วมใน ผ่านระบบ โดยเป็นกุญแจเพื่อความสำเร็จในด้านระบบสารสนเทศ

5PL สร้างในความสำเร็จของ 4PL ในการออกแบบและการดำเนินสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและคุ้มค่าสูงโซ่อุปทานทั่วโลกจะมาถึงรูปแบบกลยุทธ์มากขึ้นในการจัดการ