Fifth Party หรือ หมายถึง ธุรกิจที่ถูกพัฒนาเพื่อการให้บริการ E-Business Market ซึ่งเป็นผู้จัดหา 3PL และ เหล่านี้จะทำการบริหารผู้มีส่วนร่วมในโซ่อุปทาน ผ่านระบบ E-Commerce โดยเป็นกุญแจเพื่อความสำเร็จในด้านระบบสารสนเทศ

สร้างในความสำเร็จของ 4PL ในการออกแบบและการดำเนินสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและคุ้มค่าสูงโซ่อุปทานทั่วโลกจะมาถึงรูปแบบกลยุทธ์มากขึ้นในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Related Posts