Latest Posts:
Search for:

หรือ หมายถึง ธุรกิจที่ถูกพัฒนาเพื่อการให้บริการ E-Business Market ซึ่งเป็นผู้ 3PL และ 4PL เหล่านี้จะทำการบริหารผู้มีส่วนร่วมในโซ่อุปทาน ผ่านระบบ โดยเป็นกุญแจเพื่อความสำเร็จในด้านระบบสารสนเทศ

5PL สร้างในความสำเร็จของ 4PL ในการออกแบบและการดำเนินสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและคุ้มค่าสูงโซ่อุปทานทั่วโลกจะมาถึงรูปแบบกลยุทธ์มากขึ้นในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน