อ่านว่า หมายถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ ให้บริการทางรูปแบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า เป็นต้นว่าทำหน้าที่ชิ้นส่วนจากมาให้โรงงาน จัดส่งที่ผลิตเสร็จแล้ว จากโรงงานไปให้ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย โดยทั่วไปแล้ว 3PL จะให้ บริการหลายอย่างเช่น เพื่อจัดเก็บ การทำ Cross-docking การบริหารจัดการพัสดุคงคลัง การบรรจุหีบห่อ

อ่านว่า Fourth-Party Logistics หมายถึงบริษัทที่เป็น คนกลางคอยเชื่อมต่อประสานงานระหว่างลูกค้า กับ 3PL หลาย ๆ เจ้า