fbpx

มารู้จักโรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL) {2}


ต่อการครั้งก่อนที่เรารู้จักกันแ้ล้วว่า ประวัติ และการเรียนการสอน ข้อสำคัญอีกอย่างที่ติดค้างเอาไว้ คือ สิ่งที่จะได้รับการเรียนการสอนที่นี่กัน

ความสะดวกที่ท่านจะได้รับ

 • โรงเรียนการเรือไทยเป็นโรงเรียนประจำ
 • มีการปล่อยกลับภูมิลำเนา 7 วัน/เดือน

สิ่งที่โรงเรียนจัดเตรียมให้

 • อุปกรณ์การเรียน สมุด ปากกา ตำราเรียน
 • เครื่องแบบโีรงเรียน 1 ชุด พร้อมเครื่องหมาย
 • ชุดลำลอง
 • ของใช้ส่วนตัว ขันอาบน้ำ ไม้แขวนเสื้อ ตัวหนีบ
 • อาหาร 3 มื้อ ทุกวัน (กินอิ่มหลับสบาย)

ด้านสุขภาพ

 • นักเรียนทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุคนละ 100,000 บาท ตลอดเวลา 1 ปี
 • การเจ็บป่วย นำส่งโรงพยาบาล

ด้านเอกสารในการเดินทางและเอกสารอื่น

 • เอกสารราชการโรงเรียนดำเนินการให้
 • จัดพาหนะไปสัมภาษณ์บริษัทเรือ
 • ดำเนินการถ่ายรูปเครื่องแบบและวีซ่า
 • ทัศนศึกษาในเรือ

คราวนี้มาดูกว่าว่า คุณสมบัติที่ทางโรงเรียนการเรือไทยต้องการมีอะไรบ้างลุยกันต่อเลย Go Go…

คุณสมบัติของผู้สมัคร : โรงเรียนการเรือไทยกำหนดการเปิดเรียน รุ่นที่ 26 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 (ข้อมูลล่าสุด) สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนตลอดเวลาทำการ

การสมัคร-คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย (เท่านั้น) อายุ 18-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน คือตาบอดสี การได้ยินของหู ไวรัสตับอักเสบชนิดบี และ HIV โดยได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลที่รัฐให้การรับรอง

หลักฐานในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • หลักฐานทางการทหาร 1 ฉบับ
 • ใบรับรอแพทย์ที่แสดงผลการตรวจโรค 4 โรค 1 ฉบับ

หมายเหตุ : หากการกำหนดการของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามข่าวบนบอร์ดโรงเรียนการเรือไทยได้หรือ โทรศัพท์สอบถาม โทร 0-2988-1946- แฟ๊กซ์ 0-2988-1115


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...