เทคโนโลยี /retrieval systems (AS/RS)

 • เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและ ความสามารถในการจัดเก็บ
 • เพิ่มความถูกต้องแม่นยําของข้อมูล
 • ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ลดค่าแรงงาน
 • ลดความสูญเสียจากของเสียหรือของหาย
 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า จากการจัดส่งที่เร็วขึ้น
 • การควบคุมแบบ Real Time
 • ลดการใช้พนักงานในบริเวณพื้นที่ ที่ไม่เหมาะกับมนุษย์ (เช่น ห้องเย็น หรือพื้นที่เก็บสารเคมี)
 • ทำงานร่วมกับโรงงานและ
 • ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ส่วนเทคโนโลยี AUTOMATED GUIDED VEHICLE SYSTEMS ()

 • รถขนถ่ายลำเลียงอัตโนมัติ
 • ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
 • ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
 • มีเส้นทางเดินกำหนดไว้ล่วงหน้า
 • กำหนดแผนเส้นทางเดินล่วงหน้า
 • ไม่ใช้คนควบคุม
เนื้อหาสรุป : วิชาเพื่อฯ – อ.ธีรกรณ์ หยาดผกา ภาควิชาลอจิสติกส์ฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม