ความหมายของนายคลัง

  1. บุคคล คือ คนที่ประกอบอาชีพนี้อยู่เป็นประจำ
  2. ทำหน้าที่ คือ เก็บรักษาสินค้าที่ฝาก
  3. ทำแล้วต้องได้รับบำเหน็จ คือค่าตอบแทนนั้นเอง ฟรีไม่ได้
  4. เป็นปกติ คือถาวรไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราว
  5. นายจะเป็นเจ้าของคลังสินค้า(สถานที่)หรือไม่ไม่สำคัญ จะเช่าสถานที่นั้นก็ได้

หน้าที่ของและสิทธิของผู้ฝาก :

ผู้ฝากหรือผู้ทรง (ผู้ที่ได้ครอบครองใบรับของคลังสินค้ากับประทวนสินค้า) มีสิทธิที่จะเข้าไปในคลังสินค้าเพื่อตรวจสินค้าหรือเอาสินค้าออกมาเป็นตัวอย่างเช่น ซึ่งเป็นหน้าที่ของนายคลังสินค้าต้องยอมให้เขาเข้าไปจะปฏิเสธไม่ได้เด็ดขาด การเข้าไปในคลังสินค้าได้เมื่อไร ได้เมื่อเวลาซึ่งเป็นปกติที่คลังสินค้านั้นเปิดทำงาน เช่น คลังสินค้านั้นๆเปิดทำงานตอนกลางคืนจะเข้าไปตอนกลางวันไม่ได้หรือเปิดเวลา 08.00 – 20.00น.จะเข้าไปเวลา 21.00 น. ก็ไม่ได้ เป็นต้น

หน้าที่ของนายคลังสินค้าที่ต้องออกใบรับของคลังสินค้า และประทวนสินค้าเมื่อผู้ฝากต้องการ :

ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้าไม่ใช่แบบหรือความสมบูรณ์ของสัญญานี้ หากผู้ฝากต้องการใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้านายคลังสินค้าต้องออกให้ และถ้าต้องการจริงๆนายคลังสินค้าจะปฏิเสธออกให้ไม่ได้แต่ปกตินายคลังสินค้าก็ออกให้อยู่แล้ว

ส่วนใบประทวนสินค้า ?

ใบประทวนสินค้า คือ ใบที่สามารถใช้เป็นประกันในการชำระหนี้ได้ โดยกฎหมายให้สิทธิที่ผู้ฝากจะจำนำสินค้าในคลังสินค้าโดยการสลักหลังใบประทวนสินค้าเพื่อจำนำโดยไม่ต้องส่งมอบสินค้าให้อยู่ในความครอบครองของผู้รับจำนำ ถ้าหากไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำสัญญาจำนำก็ไม่เกิด แต่ถ้าเป็นเรื่องการสลักหลังใบประทวนสินค้าเพื่อการจำนำแล้วละก็ไม่ต้องส่งมอบสินค้าแต่จะต้องส่งมอบใบประทวนสินค้าเท่านั้นไว้ให้กับผู้รับสลักหลัง(ผู้รับจำนำ) และสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันปล่อยไว้ให้อยู่ในความดูแลของนายคลังสินค้าต่อไปและ ผู้ที่จะต้องจดรายการจำนำนั้นคือนายคลังสินค้า บอกว่า “ต้องลงลายมือชื่อนายคลังสินค้าด้วย”

ว่ากันง่ายๆ คือ นายคลังสินค้าต้องดูแลในการเก็บสินค้า หรือรับฝากสินค้าของเราไว้ในคลังสินค้า ไว้เป็นอย่างดี และสามารถนำสินค้าของเรามาจำนำกับคลังสินค้า และให้นายคลังสินค้าควบคุมดูแลสินค้าในคลังสินค้าต่อไป..