fbpx

พาณิชยนาวี คืออะไร ?


หมายถึง การค้าทางทะเล โดยทั่วไปจะเน้นถึง การค้าระหว่างประเทศทางทะเล ซึ่งหมายถึง การผลิตสินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หรือการส่งออกสินค้าโดยทางเรือการดำเนินการต่างๆ ทั้งการขนส่ง การดูแลความปลอดภัยของสินค้า เพื่อให้สินค้าไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ซึ่งการประกันภัยในสินค้า การประกันเรือ ทั้งตัวเรือ และเครื่องยนต์ การบรรจุและหีบห่อสินค้า การยกสินค้า และการจัดเก็บ ร่วมไปถึงการรักษาสินค้าระหว่างรอการขนส่ง และในการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า รวมตลอดถึงการรอจำหน่าย เป็นต้น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องประกอบกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกทางทะเล
  • การขนส่งทางทะเล และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
  • การท่าเรือ
  • โรงพักสินค้า
  • การยกขนสินค้า
  • การบรรจุหีบห่อ
  • การธนาคารและการประกันภัย
ที่มา : กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ธุรกิจพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25541

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...