ตัวอย่าง : คำนวณ หรือ แบบง่ายๆ 

การกำหนดปริมาณการที่เหมาะสม โดยทั่วไปใช้วิธีการสั่งซื้ออย่างประหยัด eoq หรือ Economic Order Quantity ใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ต่ำที่สุด หรือประหยัดที่สุด

สูตร : √ 2DS / IC

(2 x d x s ทั้งหมด แล้วจากนั้นหารด้วย i x c ได้ผลลัพท์ทั้งหมด กด เครื่องคิดเล่นอีกครั้งจะได้คำตอบออกมา)

  • D = จำนวนหน่วยที่ใช้ต่อปี
  • S = ในการสั่งซื้อต่อครั้ง
  • I = ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วย
  • C = หน่วยวัสดุ

ตัวอย่าง : บริษัทมีความต้องการใช้พัสดุจำนวน 110 หน่วย/ปี ค่าใช้จ่ายใน 45 บาท/ครั้ง ต้นทุนจัดเก็บพัสดุร้อยละ 15 ต่อเดือน ต้นทุนพัสดุ/หน่วย 10 บาท แต่เนื่องจากต้นทุนคำนวณเป็นรายเดือน ดังนั้นปริมาณความต้องการใช้พัสดุต่อเดือนเท่า 9 หน่วย (110 หน่วย/12 เดือน) ผลการคำนวณจากสูตรได้ดังนี้

สูตร : eoq = √ 2 x 24 x 5 /10 x 15 % (0.15)

คำตอบ คือ 23.24

  • D = 9 หน่วย
  • S = 45 บาท
  • I = 10 บาท
  • C = ร้อยละ 15 ต่อเดือน