ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง เป็นการวางแผนการลงทุน และการใช้ทรัพยากรในองค์กรทั้งหมด อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หรืออาจจะเรียกได้ว่า เป็น เครื่องมือช่วยในการบริหารงานขององค์กร โดยรวมระบบงานหลักต่างๆ ทั้งหมดในบริษัท เข้าด้วยกัน เป็นระบบงานที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เชื่อมโยงกันแบบ Real time ทำให้สามารถบริหาร องค์กรได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูล ของระบบทุกส่วนจะอยู่ในส่วนกลางส่วนเดียวกัน ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล ไม่เกิดความขัดแย้งของข้อมูล รวมทั้งลดกระบวนการทำงาน ทำให้มีการใช้แรงงานและเวลาที่น้อยลง ซึ่งส่งผลให้เป็นการลดต้นทุนด้วย

ประโยชน์ในการนำ มาใช้

 • เกิดการปฏิรูปการทำงาน
  • การเพิ่มประสิทธิภาพและความเหมาะสมให้กับกระบวนการทางธุรกิจ
  • การทำให้การบริหารงานได้รวดเร็ว ไวต่อเหตุการณ์
  • การลดลงของค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กร
 • เกิดการปฏิรูปการบริหารธุรกิจ
  • ความสามารถในการรับรู้สภาพการณ์โดยรวมของการบริหารได้แบบเรียลไทม์
  • ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้องค์กรโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ความสามารถในการตัดสินใจได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
 • เกิดการปฏิรูปวัฒนธรรมและวิถีขององค์กร
  • การเป็นตัวเองและความกระตือรือร้นของพนักงาน
  • การใช้ความสามารถของพนักงานให้เกิดผลสำเร็จ
  • การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการบริหารองค์กรให้เกิดผลสำเร็จ

ความต่างกันหรือเหมือนกัน ??

 • จะเน้นรวมทุกเรื่อง ตั้งแต่การวางแผนทางธุรกิจ การพยากรณ์ ระบบวิศวกรรม ระบบการเงินและการบัญชี เช่น ระบบบัญชีค่าจ้าง ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ เป็นต้น และระบบ ช่วยในการจัดการธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
 • EDI จะเน้นการเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่ไม่ยุ่งยาก และเสียเวลา ระบบ EDI เข้ามาช่วยการจัดการจากแผ่นกระดาษเป็นเอกสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ช่วยองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเสนอราคา (Quotation) เป็นต้น และเป็นกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดในสังคมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โลก โดยสามารถช่วยลดค่าโสหุ้ยได้