3PL (Third Party หมายถึง บริษัททำให้บริการด้าน ที่มาทำหน้าที่บางอย่างแทนองค์กร เช่น หน้าที่บางอย่างในระบบ และในคลังสินค้า () หรือ การขนส่ง () เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ลดต้นทุน และสำเร็จได้ด้วยความรวดเร็ว

ผู้ให้บริการลอจิสติกส์บุคคลที่ 3 หรือ Third party logistics provider : 3PL ผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ที่มักจะใช้ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของตนเองในการให้บริการ