() – บริการด้าน Outsource คืออะไร ?

3PL (Third Party Logistics)  หมายถึง บริษัททำให้บริการด้าน Outsource ที่มาทำหน้าที่บางอย่างแทนองค์กร เช่น หน้าที่บางอย่างในระบบ Chain และในคลังสินค้า () หรือ (Transportation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ลด และสำเร็จได้ด้วยความรวดเร็ว

ผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 หรือ Third party logistics provider : 3PL ผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ที่มักจะใช้ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของตนเองในการให้บริการ